Vedtægter / Vedtægter
 
 
VEDTÆGTER FOR FORÆLDREKREDSEN PÅ SKT. JOSEFS SKOLE
 
Godkendt på ordinær generalforsamling den 29. september 2020.
Vedtægter for Skt. Josefs skole og børnehave har foreret for nærværende vedtægter.
 
Navn og formål §1
Stk. 1: Forældrekredsens navn er Forældrekredsen ved Skt. Josefs Skole og Børnehave, med hjemsted i Roskilde.
Stk. 2: Forældrekredsens formål er at
- forestå valg af forældre/medlemmer til skolens bestyrelse i henhold til skolens vedtægter,
- forestå valg af tilsynsførende i henhold til gældende love og bekendtgørelser om Frie Grundskoler,
- fremme samarbejdet mellem skolen og hjemmene,
- afholde arrangementer med såvel fagligt som socialt indhold,
- medvirke til at skaffe midler til opgaver, der kan være til glæde og gavn for eleverne og skolen.
 
Stk. 3: Forældre kan, for forældrekredsens bestyrelse, forelægge spørgsmål henhørende under kredsens formål, som kan videreformidles til ledelse og bestyrelse for Sankt Josefs Skole og Børnehavn.
 
Medlemmer §2
Stk. 1: Forældrekredsens medlemmer udgøres af alle forældre, der har børn på Skt. Josefs Skole og
Børnehave. I henhold til § 38 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer forældrenes rettigheder den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.
 
Forældrekredsens drift §3
Stk. 1: Kredsens drift gennemføres ved tilskud fra skolen.
Stk. 2: Regnskab for kredsens drift forelægges og godkendes på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges 1 revisorer og 1 revisor-suppleant. Alle for 2 år ad gangen.
Stk. 3: Regnskabsåret er 01.09. – 31.08.
Stk. 4: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.
 
Bestyrelsen §4
Stk. 1: Forældrekredsens bestyrelse består af 5 medlemmer og 3 suppleanter.
1) 3 medlemmer er samtidig medlemmer af skolens bestyrelse. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at 1 medlem vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år.
2) 1 medlem, som samtidig er suppleant til skolens bestyrelse. Dette medlem vælges for 2 år ad gangen og vælges i lige år.
3) 1 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen i ulige år.
4) 3 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2: Skolens leder og andre ansatte ved skolen kan ikke vælges til bestyrelsen for Sankt Josefs skole og børnehave, og deres ægtefæller eller samboende kan ikke vælges til disse bestyrelsespladser jf. stk. 1,1) og 2). Det er dog muligt at blive valgt til de pladser, som ikke indgår i bestyrelsen for Sankt Josefs Skole og Børnehave. Alle kan deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsens funktionsperiode er 01.10. – 30.09.
 
Bestyrelsens arbejde §5
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer, dog således at formanden vælges blandt de 3 medlemmer af skolens bestyrelse (§ 4, stk. 1,1).
Stk. 2: Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 3: Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 3 dages varsel.
Stk. 4: Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udsender inden et bestyrelsesmøde mødeindkaldelse indeholdende de emner, der skal behandles.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede på et lovligt indkaldt møde.
Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 7: Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne og afstemningerne og drager omsorg for, at der udfærdiges mødereferat. Mødereferatet godkendes af bestyrelsen på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

Tilsyn med skolens almindelige drift §6
Stk. 1: På generalforsamlingen vælges en tilsynsførende i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser vedrørende Frie Grundskoler. Den tilsynsførende vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 2: Den tilsynsførende aflægger beretning på Forældrekredsens generalforsamling.
 
Generalforsamlingen §7
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via forældreintra og med notits på skolens hjemmeside.
Stk. 2: Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskabet.
4) Orientering af tilsynet.
5) Valg
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.1,
- valg af bestyrelsesmedlem, jf. § 4, stk. 1.2,
- valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4, stk. 1.3, - valg af suppleanter, jf. § 4, stk. 1.4,
- valg af tilsynsførende,
- valg af revisorer og revisorsuppleant.
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt.
Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest en uge inden afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 4: Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis blot én tilstedeværende stemmeberettiget person ønsker skriftlig afstemning, skal afstemningen foregå̊ skriftligt. Dirigenten skal inden afstemningen afklare dette punkt med de tilstedeværende. Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 9. Ved valg til bestyrelsen stemmes der om én bestyrelsespost ad gangen.
Stk. 5: Hver forælder med forældremyndighed har 1 stemme. Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, og denne kan kun gives til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.
Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 75 medlemmer stiller skriftlig anmodning derom, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker som for ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Stk. 7: Referat fra forældrekredsens generalforsamling skal være tilgængeligt på skolens
hjemmeside senest 14 hverdage efter afholdelsen. Indsigelser til referatet, fra medlemmer, skal sendes til formanden for forældrekredsen senest 21 hverdage efter generalforsamlingen og offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
Nedlæggelse §8
Stk. 1: Forældrekredsen ophører, såfremt Skt. Josefs Skole og børnehave nedlægges.
Ændringer af nærværende vedtægter §9
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer
for ændringen.
Stk. 2: Ændringer skal godkendes af bestyrelsen for Skt. Josefs skole og børnehave
Skt. Josefs Skole  | Tlf.: 46352526